Physics GK

महान वैज्ञानिक आर्कीमिडिज किस देश से सम्बन्धित थे ?

A
जर्मनी
B
USA
C
ग्रीस
Correct Answer
D
ब्रिटेन
Copyright 2019-2023 exampot All Rights Reserved.