Agriculture GK

कोरिलेशन कोफिशिएन्ट (Correlation Coefficient) ज्ञात करता है ?

A
नॉन-लिनियर सम्बन्ध को
B
लिनियर सम्बन्ध को
Correct Answer
C
डिपेन्डेन्ट रिलेशनशिप को
D
उपरोक्त सभी को
Copyright 2019-2023 exampot All Rights Reserved.