HSSC Haryana Police SI English Language Mock Test 1

English Language

HSSC Haryana Police SI English Language Mock Test 1 english

    20 Questions

    10 Mins

    372 Attempt


20 English Language Questions


SHARE NOW

Leaderboard


# 1

Priyanka Galove


Priyanka Galove

18 / 20

# 1

Neha jaat


Neha jaat

18 / 20

# 3

R Sindhu


R Sindhu

15 / 20

# 4

vizz evil


vizz evil

14 / 20

# 4

Amit Gujjar


Amit Gujjar

14 / 20

# 6

tamanna sharma


tamanna sharma

13 / 20

# 6

Rohit Yadav


Rohit Yadav

13 / 20

# 6

Lukha Hakimhai


Lukha Hakimhai

13 / 20

# 6

Ro Hit


Ro Hit

13 / 20

# 6

Hariom


Hariom

13 / 20